۱۳۹۶-۰۲-۲۱

چگونه اسم داستانم را انتخاب کنم؟

جایی می‌خواندم همینگوی برای هر داستانش بیش از صد اسم مختلف می‌نوشته و بعد دست به انتخاب می‌زده...