۱۳۹۶-۰۶-۲۳

چه کاری را بیشتر به فردا موکول می‌کنیم؟

طی روز باید دربارۀ چیزهای زیادی فکر کنیم و تصمیم بگیریم، که دربارۀ بسیاری از آنها فوریتی وجود ندارد...