۱۳۹۵-۰۸-۱۰

تنها نشسته‌ام و حواسم نیست که….

غرق در افکاری پریشان بودم که ناگهان به خودم آمدم و متوجه شدم شعر بالا را زمزمه می‌کنم. به گمانم این شعر کوتاه سهل ممتنع است...