۱۳۹۶-۰۹-۱۳
اگر اخبار را دنبال می‌کنید...

اگر اخبار را دنبال می‌کنید…

در بخش سوم کتاب قدرت تکرار می‌خواهم از چیزهایی بگویم که تکرار می‌کنم...