۱۳۹۶-۰۴-۲۰

تا سال ۱۴۰۰ ازدواج نکنید

لب ساحل، لپ‌تاپم را گذاشته بودم روی پایم و داشتم می‌نوشتم که پری دریاییِ چپرچلاقی لنگان‌لنگان از آب بیرون زد و ولو شد جلویم...