۱۳۹۶-۰۷-۰۸
بهره وری

چرا بهره ‌وری مهم است؟

به همان میزانی که توسعۀ کشور مهم است، بهره‌وری هم باید مهم باشد، زیرا توسعه مستقل از بهر‌ه‌وری، پایدار نخواهد بود. توسعۀ فردی نیز از این قاعده مستثنا نیست...