۱۳۹۶-۱۰-۱۳
دعوت به تماشای دوزخ

دعوت به تماشای دوزخ

معتقدم اگر شعر خوبی یا رمان خوبی بخوانی، چیزی از آن در وجود تو می‌ماند، در وجدان تو، در شخصیت تو می‌ماند و از راه‌های مختلف به تو کمک می‌کند...