۱۳۹۶-۰۳-۱۰

با احساس اتلاف وقت چه کنیم؟

خلق کردن، راهی است برای تلف نکردن بهترین لحظات عمرمان. با هر اثری که می‌آفرینیم چیزی به دنیا اضافه می‌کنیم...