۱۳۹۶-۰۲-۱۴

کارگاه کلمات: از تانی تا تشتت

گاهی ممکن است حین نوشتن از جفت و جور نشدن کلمات به ستوه بیایم، اما این موضوع جای نگرانی ندارد و بخش طبیعی فرآیند نوشتن است...
۱۳۹۶-۰۲-۱۵

کارگاه کلمات-۳

باید با کاغذ و قلم مأنوس شده باشی که بفهمی چرا شاهرخ مسکوب می‌گوید: نوشتن برای من یک جور عبادت است...
۱۳۹۶-۰۲-۱۶

شما با این کلمات چه جمله‌ای می‌سازید؟

میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست...
۱۳۹۶-۰۲-۱۷

معنی مهابت چیست؟

عشق آدم را سبُک می‌کند، ولی سبُک نمی‌کند...