۱۳۹۷-۰۳-۱۳
وقتی همه در حال شطرنج‌بازی با خودمان هستیم

مهلک‌ترین نوع شطرنج‌بازی

جان لاک زمانی گفته بود: هیچ‌چیز به لطافت «تمثیل» بر ژرفنای ذهن آدمی تأثیرگذار نیست. از وقتی به اهمیت تمثیل و استعاره‌ در نوشتن، آموزش و سخنرانی پی بردم، پیوسته از آن‌ها بهره‌ برده‌ام و دفترچه‌ای را به ثبت بهترین استعاره‌ای که می‌بینیم اختصاص داده‌ام...